2022. szeptember 29., csütörtök

Iskolánkról néhány mondatban...

 

APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény A Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola nagy hagyományokkal, komoly szakmai múlttal rendelkező köznevelési intézmény, amely az évek során több intézményi átszervezésen ment keresztül. Jelenleg egy többcélú közös igazgatású köznevelési intézmény székhely iskolájaként végzi nevelő - oktató munkáját, fejleszti a tehetségeket, és segíti a lemaradókat.

Tanulási tapasztalatszerzési lehetőségek széles körét kívánjuk biztosítani diákjaink számára, figyelembe véve életkori sajátosságaikat, képességeiket, igényeiket. Évfolyamonként 3-4 osztály működik, ahol ének-zene emelt szintű oktatás, német nemzetiségi nyelvoktató tagozat, ill. általános tantervű oktatási formák közül választhatnak a hozzánk beiratkozó diákok.

A nagy hagyományú ének-zene tagozatunk (1958-tól) a zenei jártasságok, készségek, képességek, a hangszeres zenei ismeretek fejlesztésén túl, a néphagyományok (néptánc) őrzését is magas szinten végzi. Zenetagozatos diákjaink idegen nyelvként angolt tanulnak. 2015-tól felmenő rendszerben az angol nyelv tanulására már első osztálytól van lehetőség.

A német nemzetiségi nyelvoktató csoportokban a tanulók magas szintű nyelvoktatásban részesülnek. Munkánk célja a német anyanyelvi képzésen túl a középiskolai nyelvi tagozatokra való felkészítés és az alapfokú nyelvvizsga lehetőségének megteremtése. Nemzetiségi (német) tánc és különböző nemzetiségi hagyományokból táplálkozó programok teszik színesebbé a nyelvtanulást.

APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény Az általános tagozatot választó gyermekek harmonikus fejlődését szolgálják iskolánk sokrétű lehetőségei: tehetséggondozó-, felzárkóztató-, képességfejlesztő programok, sportkörök, szakkörök. 2016-tól az általános tanterv szerint haladó csoportokban nagy szerepet szánunk a mozgásnak, a testnevelésnek. Az ide jelentkezők számára két sportágban nyílik szakirányú sportolási lehetőség: aerobik, ill. kosárlabda.

Célunk olyan gyermekek nevelése, akik a társadalom értékeit magukénak vallják, társadalmi és természeti környezetüket tisztelik.

Iskolánk pedagógiai programjában kiemelt feladat a környezeti nevelés, a környezettudatos szemlélet kialakítása. Hitvallásunk: a rendszerszemlélet, a holisztikus látásmód, a környezetbarát életvitel, a konstruktív környezetharmonikus életvezetés, a környezet javainak mértéktartó felhasználása, a pozitív ökológiai szemlélet, a gyermekek tapasztalataira és kooperatív munkájára épülő élményközpontú környezetkép kialakítása. Iskolánk eddigi környezettudatos munkájával kiérdemelte az ÖRÖKÖS ÖKO-iskola címet.

APOK Belvárosi Általános Iskolai Tagintézmény Gyermekeink testi-lelki fejlődését jól segítik iskolánk kitűnő adottságai: parkosított, füves udvar, környezetvédelmi mintakert, jól felszerelt játszóterek, könyvtár, szaktantermek, nyelvi labor, számítástechnika tantermek, jó akusztikával rendelkező aula, sportudvar, tornaterem, táncterem.

A Belvárosi Általános Iskolai Iskolában fejlesztő- és gyógypedagógusok foglalkoznak az SNI-s és tanulási nehézséggel küzdő tanulók felzárkóztatásával. Ezen túl pedagógiai asszisztenseket alkalmazunk a diákok segítése érdekében.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a tehetségek felkutatását és fejlesztését a művészeti, az anyanyelvi a környezeti nevelés és az idegen nyelvoktatás területén.

Az iskola életének és munkájának minden területén folyamatos fejlődésre törekszünk. Ennek biztosítéka a szakmailag jól felkészült, elhívatott, innovatív nevelőtestület.

Copyright © Dombóvári Belvárosi Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 2013